Policja Graniczna

Rozporządzenie Rządu nr 104 oraz 105 określają funkcjonowanie i organizację Policji Granicznej, ustalają kompetencje zawodowego policjanta runicznego oraz definiują pojęcie przestępstwa granicznego.

W celu zwiększenia płynności ruchu, w punktach granicznych wprowadzono obsługę mieszaną, złożoną z policjantów i celników.

Strefa objęta kontrolą policji granicznej wynosi 30 km od granicy państwa w głąb kraju.

Nielegalne, indywidualne przekroczenie granicy państwowej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 2 lat. Nielegalne grupowe przekroczenie granicy państwowej karane jest więzieniem od 2 do 7 lat. Za udzielenie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 10 lat.

Przewoźnicy powietrzni, morscy i naziemni za transportowanie obywateli państw obcych i bezpaństwowców, nie posiadających dokumentów uprawniających o przekroczenia granicy Rumunii, lub posiadających dokumenty i wizy fałszywe, a akże ukrytych w środkach transportu, podlegają grzywnom w wysokości od 30 mln 0 150 mln lei (ok. 900-4.700 USD).

 

Obowiązek wizowy i odprawy celne

Przede wszystkim konieczne jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Wiza dla państw - członków Unii Europejskiej nie jest wymagana. Wizę wjazdową można uzyskać w ambasadach i konsulatach Rumunii za granicą. Wjazd do Rumunii obywateli polskich odbywa się na podstawie ważnego i nieuszkodzonego dowodu lub paszportu. Przepisy dotyczące pobytu jak w pozostałych krajach Unii tj. 90 dnii. Po upływie tego terminu wymagane jest przedłużenie pobytu przez oddział Biura Paszportowego zwany Dyrekcją ds. Cudzoziemców.

Przy wyjeździe z Rumunii należy okazać dowód osobisty lub paszport, na podstawie którego nastąpił wjazd. Jeżeli paszport został zagubiony lub zniszczony, jego właściciel ma obowiązek zgłoszenia się do Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie, celem wystawienia prowizorycznego dokumentu podróży na powrót do Polski. Z dokumentem tym należy stawić się w Biurze Paszportowym, aby uzyskać wizę wyjazdową z Rumunii.

Zagraniczni inwestorzy oraz ludzie biznesu, działający przez dłuższy okres czasu na rynku rumuńskim, mogą uzyskać wizę wielokrotnego przekroczenia granicy, ważną 6 lub 12 miesięcy (zgodnie z Ustawą nr 123 z 02.05.2001 r.).

 

Odprawa celna

W Rumunii obowiązuje zakaz przywozu i wywozu narkotyków. Osoba poddana leczeniu lekami zawierającymi substancje narkotyczne lub psychotropowe, może wwieźć do Rumunii wyłącznie taką ich ilość, jaka jest konieczna w leczeniu.

Przewóz dewiz

Rumunia stosuje międzynarodowe przepisy zawarte w Konwencji o uprzywilejowanym traktowaniu podróżujących. Zgodnie z nil, każdy cudzoziemiec może przekroczyć granice Rumunii w jedną lub drugą stronę, posiadając przy sobie sumę dewiz w maksymalnej wysokości 10 tys. USD, w postaci gotówki lub czeków podróżnych. Jeżeli podróżny przy wjeździe do Rumunii ma przy sobie kwotę większą niż ww., musi dopilnować wystawienia mu odpowiedniego dokumentu, gwarantującego wywóz tej kwoty przy wyjeździe z Rumunii.

 

Przewóz broni

Przewóz wszelkiego rodzaju broni (od eksponatów wystawowych, poprzez broń pneumatyczną, broń myśliwską, po palną i inni oraz amunicji dozwolony jest wyłącznie na postawie specjalnego zezwolenia. Warunki przewozu określa Rozporządzenie Rządu w trybie pilnym, opublikowane w Monitorze Oficjalnym nr 352 z dnia 30.06.2001 r. Osoby przekraczające granicę Rumunii i posiadające przy sobie broń inną, niż opisana w wystawionym przez służby specjalne zezwoleniu, zobowiązane są do jej zdeponowania w policyjnym punkcie granicznym do momentu opuszczenia terytorium Rumunii. W przypadku tranzytu przez Rumunię, przewożona broń zostaje opieczętowana przez służby ochrony granicznej i w takiej formie musi być transportowana przez terytorium Rumunii do następnego przejścia granicznego, gdzie sprawdzana jest nienaruszalność pieczęci oraz dokonywana jest identyfikacja broni i amunicji z zezwoleniem.