Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II

i Patriarchy Teoktysta

Zgromadzeni w duchu braterstwa i miłości, których źródłem jest Chrystus zmartwychwstały, <<Droga, Prawda i Życie>> (por. J 14, ó) dla całej ludzkości, całym sercem zwracamy się ku naszym braciom i siostrom w Republice Federalnej Jugosławii, udręczonym licznymi doświadczeniami i cierpieniami.

Jako ojcowie i służący naszych wspólnot, w jedności z wszystkimi, których misją jest głoszenie dzisiejszemu światu Tego, który «powołał nas do życia w pokoju>> (por. 1 Kor 7, 15), zjednoczeni zwłaszcza z pasterzami naszych Kościołów na terenie Bałkanów, pragniemy:

- wyrazić współczucie i solidarność duchową z wszystkimi, którzy wypędzeni ze swoich domów i z własnej ziemi, oderwani do najbliższych, przezywaj~ bolesne doświadczenie wygnania, a także z ofiarami śmiercionośnych bombardowań i z wszystkimi społecznościami, którym me pozwala się żyć bezpiecznie j w pokoju;

- zwrócić się w imię Boże do wszystkich, którzy w taki czy inny sposób są odpowiedzialni za obecną tragedie, aby mieli odwagę podjąć na nowo dialog i stworzyć warunki sprzyjające dojrzewaniu sprawiedliwego i trwałego pokoju, który pozwoli uchodźcom powrócić do swoich domów, położy kres cierpieniom wszystkich mieszkańców Republiki Federalnej Jugosławii - Serbów, Albańczyków i osób innych narodowości - oraz stworzy podwaliny dla nowych przyjaznych stosunków między wszystkimi narodami federacji;

- zachęcić społeczność międzynarodową i jej instytucje, aby wykorzystując wszystkie środki prawne, starały się dopomóc stronom konfliktu w rozwiązaniu sporów zgodnie z obowiązującymi konwencjami, zwłaszcza tymi które dotyczą poszanowania fundamentalnych praw człowieka oraz współpracy miedzy suwerennymi państwami;

- wyrazić poparcie dla

kich organizacji humanitarnych, zwłaszcza tych o inspiracji chrześcijańskiej, które nie szczędzą wysiłków, niosąc ulgę w cierpieniach obecnej chwili, oraz zdecydowanie zażądać, aby me stawiano żadnych przeszkód ich działalności, przez która starają się one pomagać wszystkim cierpiącym, bez względu na ich narodowość, język czy religie;

- na koniec; wezwać chrześcijan wszystkich wyznań, aby podjęli konkretne działania oraz zjednoczyli się w jednomyślnej i nieustannej modlitwie o pokój i porozumienie miedzy narodami, powierzając te intencje Najświętszej Pannie, aby wstawiała się u swego Syna; «On bowiem jest naszym pokojem>> (Ef 2, 14).

W imię Boga, Ojca wszystkich ludzi, stanowczo prosimy strony konfliktu, aby odłożyły wreszcie broń, z całego serca zachęcamy je do proroczych gestów, aby na umiłowanej ziemi Bałkanów mógł się ukształtować nowy styl życia, oparty na szacunku dla wszystkich, na braterstwie współistnieniu. Będzie to dla całego świata potężny znak, ukazujący, ze terytorium Republiki Federalnej Jugosławii może się stać wraz z cala Europa, miejscem pokoju, wolności zgody dla wszystkich mieszkańców.

Bukareszt, 8 maja 1999 r.

JAN PAWEL II TEOKTYST