Kościół w Świecie

Jan Paweł II w Rumunii

Nie rozrywajmy Kościoła

Po raz pierwszy od wielkiej schizmy w roku 1054 zwierzchnik Kościoła katolickiego przybył do kraju, w którym większość mieszkańców stanowią wyznawcy prawosławia. - Szukałem jedności ze wszystkich mych sił i będę to kontynuować aż do końca - zapewnił Ojciec święty.

Przybywam jako pielgrzym wiary i nadziei - tymi słowami Jan Paweł II rozpoczął 7 maja trzydniowe spotkanie z Rumunią. 86. już zagraniczna podróż Ojca Świętego była bezprecedensowa. Po 20 Latach swego pontyfikatu Papież pierwszy raz udał się do kraju prawosławnego. Papieska pielgrzymka odbyła się w okresie napięć między obu Kościołami, podzielonymi od prawie tysiąca lat.

Podziały te widać także w samej Rumunii. Tamtejsza Cerkiew zarzuca katolikom prozelityzm, czyli odbieranie wiernych. Najbardziej drażliwą sprawą jest jednak zwrot rumuńskim grekokatolikom - wiernym Rzymowi, ale zachowującym wschodnią liturgię - świątyń. które po delegalizacji ich Kościoła przez komunistów w roku 1948 przekazano prawosławnym. Chociaż 10 lat temu Kościół greckokatolicki w Rumunii odzyskał swoje prawa - nie oddano mu zabranych siłą cerkwi.

Wiara od św. Andrzeja

- Moją wizytą pragnę potwierdzić więzi istniejące miedzy Rumunią a Stolicą Apostolską, które takie znaczenie miały dla dziejów chrześcijaństwa w tym regionie -stwierdził podczas ceremonii powitania na stołecznym lotnisku Ojciec święty. Przypomniał, że zgodnie z tradycją wiarę przyniósł na te ziemie św. Andrzej, brat św. Piotra.

Dużą cześć swego przemówienia Papież poświecił najnowszej historii Rumunii. oddając hołd duchownym wszystkich Kościołów, zamęczonych przez reżim komunistyczny.

- Przyjmujemy Waszą świątobliwość z dobrą myślą i otwartym sercem! - powitał Jana Pawła II prawosławny patriarcha Rumunii Teoktyst.

Papieża witał też prezydent Rumunii, Emil Constantinescu, który określił papieską pielgrzymkę jako wydarzenie historyczne. które zapowiada trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa jako erę zgody, braterstwa i pokoju duszy~.

Prosto z lotniska Jan Paweł II udał na modlitwę ekumeniczną do XVII-wiecznej katedry patriarszej gdzie wspólnie z 84-letnim patriarchą odmówił Ojcze nasz.

Hołd męczennikom

Drugi dzień swej wizyty na ziemi rumuńskiej Jan Paweł II rozpoczął od modlitwy na

cmentarzu katolickim Belu za spoczywających tam duchownych - ofiary komunistycznych represji.

Potem spotkał się z grekokatolikami w bukareszteńskiej katedrze łacińskiej św. Józefa. W liturgii w rycie bizantyjskim wziął udział cały katolicki Episkopat Rumunii: łaciński i grecki. W katedrze, która może pomieścić pięć tysięcy osób, każdy metr był szczelnie wypełniony.

Tuz obok tronu Ojca Świętego siedział na wózku inwalidzkim 88-letni kard. Alexandru Todea - legenda my przywódca rumuńskiego Kościoła greckokatolickiego. męczennik i ofiara prześladowań komunistycznych. który spędził 1ó lat w wiezieniu.

W swym przemówieniu Jan Paweł II złożył ho~ grekokatolikom, którzy za wierność Stolicy Apostolskiej zapłacili, zwłaszcza po wojnie. ogromnymi cierpieniami.

- Drodzy bracia, wasze kajdany, kajdany waszego narodu, są chlubą i dumą Kościoła: prawda uczyniła was wolnymi! Próbowano zdwoić waszą wolność, ale nie udało się to - mówił z wyraźnym wzruszeniem Ojciec Święty.

Kto nam wybaczy?

Tego samego dnia, podczas spotkania ze Świętym Synodem Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego w siedzibie patriarchatu w Bukareszcie. Papież wezwał katolików I prawosławnych do odtworzenia .widzialnej jedności Kościoła.

- Szukam jedności ze wszystkich mych sił - oświadczył Papież - I będę kontynuować to aż do końca. aby jedność stała się jedną z najważniejszych trosk Kościołów oraz tych. którzy nimi rządzą poprzez swą posługę apostolską.

Zwracając się do patriarchy Teoktysta i innych biskupów prawosławnych

- Odtwórzmy widzialną jedność Kościoła albo świat ten zostanie pozbawiony świadectwa, jakie tylko uczniowie Syna Bożego mogą ofiarować światu, aby spowodować otwarcie się go na wiarę.

- Czy zdołamy zachęcić dzisiejszych ludzi do wiary w Boga. jeśli będziemy kontynuować rozrywanie tuniki Kościoła? - ostrzegł Jan Paweł II i zapytał: -Kto nam wybaczy ten brak świadectwa?

Papież odniósł się także do drażliwych problemów międzywyznaniowych, a zwłaszcza do spraw zwrotu grekokatolikom odebranych im 50 lat temu świątyń, które przejęli prawosławni. Jan Paweł i patriarcha Teoktyst wezwali tez. wspólnie strony walczące w Jugosławii do przerwania działań wojennych.

- W imię Boga. Ojca wszystkich ludzi, prosimy usilnie strony zaangażowane

w konflikt, by definitywnie złożyły broń - napisali w specjalnym oświadczeniu

Papież I Patriarcha.

Dwa kielichy

Symbolem ekumenicznego charakteru papieskiej pielgrzymki by dwie liturgie, odprawione w niedziele, 9 maja. Pierwszą, na bukareszteńskim placu Unirii sprawował patriarcha Teoktyst.

Ekumenicznemu spotkaniu w centrum stolicy, które zgromadziło 100 tysięcy osób, towarzyszyła świąteczna atmosfera. Najpierw przy krzyżu poległych w czasie rewolucji w grudniu 1989 roku, która obaliła dyktaturę Nicolae Ceausescu, zwierzchnicy Kościoła katolickiego i prawosławia rumuńskiego wymienili pocałunek pokoju I odmówili wspólną modlitwę. Jan Paweł II ubrany był we wschodniochrześcijanskie szaty liturgiczne. Obaj hierarchowie podarowali sobie nawzajem kielichy mszalne.

Po południu Jan Paweł II odprawił katolicką Mszę św. w stołecznym parku Podul Izvor, w której wziął udział Patriarcha oraz 200 tysięcy wiernych. W homilii Ojciec Święty wezwał ponownie chrześcijan rumuńskich do działań na rzecz przywrócenia jedności między Kościołami.

- Gorąco życzę i modlę się o to, aby jak najszybciej mogło dojść do pełnej jedności braterskiej miedzy wszystkimi wierzącymi na Zachodzie I na Wschodzie -mówi4 Papież. Młodym Rumunom życzył aby po wyzwoleniu się z dyktatury komunistycznej nie popadli w fałszywe I niebezpieczne złudzenia konsumizmu.

Taka jest wola Boga

- Przyjazd waszej Świątobliwości do Rumunii był znakiem nowej ery, która powinna być czasem jedności wszystkich Rumunów. czasem szczęścia i pokoju nareszcie odnalezionego w tej części świata - żegnał kilka godzin później Ojca Swiętego prezydent Constantinescu.

W serdecznych słowach pożegnał również Jana Pawła II patriarcha Teoktyst.

- Musimy kontynuować nasze wysiłki na rzecz jedności, gdyż taka jest wola Boga, a także wola ludu, który domaga się jedności - powiedział zwierzchnik rumuńskiej Cerkwi prawosławnej.
Nauczanie Papieskie

W ostatnim dniu swojej wizyty w Rumunii papież Jan Paweł II ponowił w imieniu Ko~cio4a katolickiego życzenie jedności ze wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi. Jedność wśród chrześcijan jest dzisiaj ,,coraz bardziej realna, choć jeszcze nie pełna" - powiedział Papież przed modlitwę ,,Regina Caeli", odmówioną na zakończenie liturgii prawosławnej pod przewodnictwem patriarchy Teoktysta, sprawowanej 9 maja na placu Uniri.

Słowa Papieża były często przerywane oklaskami przez wiernych zgromadzonych na placu.

Myśl o dialogu międzynarodowym między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym w swej całości oraz o dialogu między Kościołem greckokatolickim a prawosławnym Kościołem rumuńskim. Moja myśl obejmuje również. pełną szacunku współpracę duszpasterską między wiernymi prawosławnymi i katolickimi, która rozwija się na różnych poziomach I przynosi obiecujące owoce, zarówno jeśli chodzi o współpracę młodzieży, jak tez w sprawie wysiłków podjętych na rzecz międzywyznaniowego tłumaczenia Biblii - powiedział Papież.

Ojciec Święty wyraził nadzieję, że wzajemne stosunki [między prawosławnymi a katolikami] będą pozbawione jakichkolwiek obaw i podejrzeń i ukażą ze celem wszelkiego działania duszpasterskiego jest pomoc każdemu we wzrastaniu, w wierności jedynemu Panu".

Spośród licznych świadków Chrystusa wyrosłych na ziemi rumuńskiej. Papież oddal tez hołd filozofowi i mnichowi prawosławnemu Nicolae Steinhardtowi, ,,wybitnej postaci wierzącego i człowieka kultury, prześladowanego przez reżim komunistyczny.

Jan Paweł II wezwał również do dalszych wysiłków na drodze do osiągnięcia pełnej komunii na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa.

Ly/99 9

L’OSSERVATORE ROMANO Komentarz

L’OSSERVATORE ROMANO Audiencja 12.05.1999.

Kościół katolicki w Rumunii

Kronika podróży 07.05.1999 - 09.05.1999.

7 maja Ceremonia powitalna na lotnisku

7 maja Spotkanie z wiernymi przed katedrą patrarchalną

7maja Spotkanie z członkami Konferencji Episkopatu Rumunii

7 maja Wizyta w pałacu prezydenckim

8 maja Liturgia bizantyjska w katedrze katolickiej

8 maja Spotkanie z Patrirchą Teoktystem i członkami Świętego Synodem

9 maja Regina caeli na zakończenie Służby Bożej

9maja Msza św. w parku Podul Izvor

9 maja Ceremonia pożegnalna na lotnisku

Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawla II

Marzenie spełnione

Przygotowano na podstwie wycinków z gazet